บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

Easy minimal Template

1  พฤศจิกายน  2501

เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูอุดรธานี  ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของตึกอำนวยการเป็นห้องสมุดขนาด  4  ห้องเรียน (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคารคณะวิทยาการจัดการ


10  มิถุนายน  2517              

กรมการฝึกหัดครูได้จัดสรรงบประมาณ 3,000,000 บาท สร้างอาคารหอสมุดขึ้นใหม่เป็นอาคารเอกเทศ  2 ชั้น (ปัจจุบันเป็นอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์


พฤษภาคม  2539 

สถาบันราชภัฏได้รับงบประมาณ ให้จัดสร้างอาคารใหม่เป็นอาคาร  6 ชั้น


9 มิถุนายน  2540

เปิดบริการ และเรียกชื่อว่า  สำนักวิทยบริการ


14  มิถุนายน  2541 – ปัจจุบัน 

ศูนย์วิทยบริการได้พัฒนานำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานของห้องสมุดมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วให้แก่ผู้ใช้ ทางศูนย์วิทยบริการจึงได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Alice for windows มาใช้ในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา และเมื่อปี พ.ศ. 2556 ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบ Liberty v5.0 Build 8.017


พ.ศ.  2547 – 2556              

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พ.ศ.  2549  ได้แบ่งส่วนราชการเป็นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย  4  ศูนย์ คือ  ศูนย์คอมพิวเตอร์  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ภาษา  และศูนย์วิทยบริการ


พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ศูนย์ คือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา และศูนย์วิทยบริการ


 historylib

 หัวข้อ  รายการ  หมายเหตุ
ลำดับที่ 1 การแสดงรายการข้อมูล ตัวอย่างที่ 1
ลำดับที่ 2 การแสดงตัวอย่างเนื้อหาต่างๆ ตัวอย่างที่ 2
ลำดับที่ 3  การกำหนดรูปแบบการแสดงผล ตัวอย่างที่ 3