บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

Easy minimal Template 2

ปรัชญา

บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่มุ่งเน้นการจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ให้บริการและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชนในท้องถิ่นเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ

 1. แสวงหาและจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการบริการสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานและให้บริการอย่างต่อเนื่อง
 4. สร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงการให้บริการสารสนเทศทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล
 5. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย

1.เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในสถาบันและประชาชนในท้องถิ่น

 • จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • นำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
 • จัดระบบบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันต่อความต้องการของผู้ใช้
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการสารสนเทศทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับสากล

2.ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการบริการ
สารสนเทศทางวิชาการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

 • สนับสนุนส่งเสริมสร้างห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชน
 • จัดบริการสารสนเทศ และบริการทางวิชาการและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • จัดทำฐานข้อมูล  และจัดทำเว็บไซต์ในการเผยแพร่สารสนเทศและภูมิปัญญา ท้องถิ่น

 

เข้าสู่ระบบ