บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

นางสางชไมพร ชัยวินิตย์
หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ

นางสาวปริศนา รัตนศรี
รองหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ

นางลฎาภา รักษาสร้อย
หัวหน้างานฝ่ายบริการสารสนเทศ

นางสาวธันยนันท์ เดชภัทรไพบูลย์
หัวหน้างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

นายสมทรง บุญพิลา
หัวหน้างานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ