บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

ชั้นที่ 1 ทรัพยากรที่ให้บริการประกอบไปด้วย

 1. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และหนังสือพิมพ์   
 2. Tablet
 3. อุปรกรณ์ชาร์จโทรศัพท์
 4. Power Bank

ชั้นที่ 2 ทรัพยากรที่ให้บริการประกอบไปด้วย

 1. สิ่งพิมพ์ภาษไทยหมวด 000 – 400
 2. โสตทัศนวัสดุประกอบหนังสือ
 3. สิ่งพิมพ์พิเศษ
  • หนังสือวิจัย
  • หนังสือวิทยานิพนธ์
  • หนังสือแบบเรียน (บ, ป, ปกศ., มอก., วจ, วพ/TH, สร, น/F, พ, ย/J, รส/SS) 
 4. ห้อง Meeting Room L1-L9


ชั้นที่ 3 ทรัพยากรที่ให้บริการประกอบไปด้วย

 1. สิ่งพิมพ์ภาษาไทยหมวด 500 – 700
 2. สิ่งพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์ (SET)
 3. ทรัพยากรรอดำเนินการ
 4. ห้องค้นว้า


ชั้นที่ 4 ทรัพยากรที่ให้บริการประกอบไปด้วย

 1. สิ่งพิมพ์ภาษาไทยหมวด 800 – 900
 2. สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษหมวด 000 – 900
 3. หนังสือนิยาย เรื่องสั้น
 4. ห้องค้นคว้า

ชั้นที่ 5 ทรัพยากรที่ให้บริการประกอบไปด้วย

 1. หนังสืออ้างอิง(อ / R)
 2. คู่มือการศึกษาสถาบันต่าง ๆ
 3. หนังสืออุดรคดีศึกษา (อศ)
 4. ราชกิจจานุเบกษา
 5. แผนที่
 6. รูปภาพ
 7. จุลสาร
 8. กฤตภาค
 9. ฐานข้อมูล Grolier Multi Media Encyclopedia
 10. บริการตอบคำ ถามและช่วยการค้นคว้า       

ชั้นที่ 6 ทรัพยากรที่ให้บริการประกอบไปด้วย

 1. บริการห้องประชุม
 2. บริการห้อง Mini Theater
 3. บริการ Multimedai
 4. บริการสารสนเทศพิเศษ (CD-ROM
 5. ชุดการสอน,โสตทัศนวัสดุ)
 6. ฐานข้อมูลOnline
 7. หนังสือบริการชั้นปิด