บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

ชั้น 1 ทรัพยากรที่ให้บริการประกอบไปด้วย

          1. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และหนังสือพิมพ์   

ชั้น 2 ทรัพยากรที่ให้บริการประกอบไปด้วย

          1. สิ่งพิมพ์ภาษไทยหมวด 000 – 400

          2. โสตทัศนวัสดุประกอบหนังสือ

          3. สิ่งพิมพ์พิเศษ

                   หนังสือวิจัย

                   หนังสือวิทยานิพนธ์

                   หนังสือแบบเรียน (บ, ป, ย, ปกศ., มอก., วจ, วพ/TH, สร, /F, /J, /SS) 

          4. ห้อง Meeting Room L1 - L9

ชั้น 3 ทรัพยากรที่ให้บริการประกอบไปด้วย

          1. สิ่งพิมพ์ภาษาไทยหมวด 500 – 700

          2. สิ่งพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์ (SET)

          3. หนังสือแพทย์แผนไทย

          4. ทรัพยากรรอดำเนินการ

          5. ห้องค้นว้า

ชั้น 4 ทรัพยากรที่ให้บริการประกอบไปด้วย

          1. สิ่งพิมพ์ภาษาไทยหมวด 800 – 900

          2. สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษหมวด 000 – 900

          3. หนังสือนิยาย เรื่องสั้น พ๊อกเก็ตบุ๊ค

          4. หนังสือธรรมะพุทธวจน

          5. ห้องค้นคว้า

ชั้น 5 ทรัพยากรที่ให้บริการประกอบไปด้วย

  1. หนังสืออ้างอิง (อ)
  2. คู่มือการศึกษาสถาบันต่าง ๆ
  3. หนังสืออุดรคดีศึกษา (อศ)
  4. ราชกิจจานุเบกษา
  5. แผนที่

ชั้น 6 ทรัพยากรที่ให้บริการประกอบไปด้วย

  1. บริการห้องประชุม
  2. บริการห้อง Mini Theater
  3. บริการ Multimedai
  4. บริการสารสนเทศพิเศษ (CD-ROM)
  5. ชุดการสอน,โสตทัศนวัสดุ