บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด

  • การสมัครสมาชิกของห้องสมุดนักศึกษาใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • อาจารย์และข้าราชการของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เพื่อติดต่อขอทำบัตรสมาชิก
  • อาจารย์พิเศษ พนักงานอาจารย์ และลูกจ้างชั่วคราว ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่สังกัดมาแสดงพร้อมรูป ถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สถานภาพสมาชิกสิ้นสุดเมื่อสถาบันบอกเลิกจ้าง
  • บุคคลภายนอก (นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป) สามารถเข้าใช้ได้ฟรี และแสดงบัตรประชาชนก่อนเข้าใช้บริการ

การต่ออายุบัตรสมาชิก

  • นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีหากไม่ค้างส่งทรัพยากร หรือค้างค่าปรับ กับทางศูนย์วิทยบริการ และยังคงสภาพนักศึกษา ของทางสถาบันอยู่ ทางศูนย์วิทยบริการ จะต่ออายุสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ