บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด

  • การสมัครสมาชิกของห้องสมุดนักศึกษาใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • อาจารย์และข้าราชการของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป เพื่อติดต่อขอทำบัตรสมาชิก
  • อาจารย์พิเศษ พนักงานอาจารย์ และลูกจ้างชั่วคราว ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่สังกัดมาแสดงพร้อมรูป ถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สถานภาพสมาชิกสิ้นสุดเมื่อสถาบันบอกเลิกจ้าง
  • บุคคลภายนอก ต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยนำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวมาแสดง และเสียค่าธรรมเนียมดังนี้ – นักเรียนเสียค่าสมาชิก 30 บาท / ปี – บุคคลทั่วไป และนักศึกษาเสียค่าสมาชิก 50 บาท / ปี

การต่ออายุบัตรสมาชิก

  • นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีหากไม่ค้างส่งทรัพยากร หรือค้างค่าปรับ กับทางศูนย์วิทยบริการ และยังคงสภาพนักศึกษา ของทางสถาบันอยู่ ทางศูนย์วิทยบริการ จะต่ออายุสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ
  • บุคคลภายนอก ให้นำบัตรสมาชิกเดิม พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป มาขอต่ออายุสมาชิก ในอัตราค่าธรรมเนียม   30 – 50 บาท
  • หากสมาชิกทุกประเภททำบัตรสมาชิกหาย และประสงค์ จะทำบัตรใหม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 20 บาท