บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

ค่าปรับและการชำระค่าชำรุดและสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ

1. อาจารย์ พนักงาน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

 สิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุทุกประเภทที่อนุญาตให้ยืมได้ ต้องเสียค่าปรับ วันละ 5 บาท / วัน/เล่ม / แผ่น / ตลับ / ม้วน 

2. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

สิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุทุกประเภทที่อนุญาตให้ยืมได้ ต้องเสียค่าปรับ วันละ 2 บาท / วัน/เล่ม / แผ่น / ตลับ / ม้วน 

หนังสือสำรอง ต้องเสียค่าปรับชั่วโมงละ 2 บาท แต่ไม่เกินวันละ 20 บาท

3. ในกรณีที่ทรัพยากรเกิดการชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย

- ผู้ใช้บริการต้องซื้อมาทดแทน หากไม่สามารถซื้อมาทดแทนให้ได้ จะต้องชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่ากับราคาทรัพยากรที่สูญหาย

- กรณีเป็นสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานราชการจัดพิมพ์เผยแพร่ และไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด ต้องชำระค่าถ่ายเอกสารตามราคาที่ถ่ายเท่ากับจำนวนหน้าของสิ่งพิมพ์ที่สูญหาย

- ผู้ที่ยังไม่ชำระเงินค่าปรับหรือชดใช้ค่าเสียหายของทรัพยากร จะถูกถอนสิทธิในการยืมจนกว่าจะชำระเงินให้เรียบร้อย

- ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาที่มีหนี้สินกับศูนย์วิทยบริการ หากไม่ดำเนินการให้เรียบร้อยศูนย์วิทยบริการจะเสนอสถาบัน เพื่อระงับการรับรองผลการศึกษาและหลักฐานที่เกี่ยวกับการศึกษาจนกว่าจะดำเนินการให้เรียบร้อย

- ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาที่มีหนี้สินกับศูนย์วิทยบริการ หากไม่ดำเนินการ  ให้เรียบร้อย ศูนย์วิทย บริการจะเสนอสถาบันเพื่อระงับการรับรองผลการศึกษาและหลักฐานที่เกี่ยวกับการศึกษาจนกว่าจะดำเนินการให้เรียบร้อย

*** หมายเหตุ  (ปรับสูงสุดไม่เกิน 1000 บาท)