บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

วิธีปฏิบัติในการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ

  1. หนังสือพิมพ์ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น ถ้าต้องการนำไปถ่ายเอกสาร ติดต่อเจ้าหน้าที่ชั้น 1
  2. วารสารฉบับปัจจุบันไม่สามารถยืมกลับบ้านได้ ส่วนวารสารฉบับล่วงเวลาสามารถยืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม / สัปดาห์
  3. กรณีนักศึกษาส่งวารสารเลยเกินกำหนดส่ง ปรับเล่มละ 5 บาท / วัน