บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ

 1. นักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 2. ประชาชนทั่วไป

การยืมหนังสืออ้างอิง (กรณีนำไปถ่ายเอกสาร)

 1. หนังสืออ้างอิง อนุญาตให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้นไม่อนุญาตให้ยืมออก
 2. สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปถ่ายเอกสารพร้อมแสดงบัตรนักศึกษา
 3. บัตรสมาชิก/บัตรประชาชน

ข้อปฏิบัติการเข้าใช้บริการบริการห้องสารสนเทศช่วยการค้นคว้า

 1. แต่งกายสุภาพ
 2. ไม่ส่งเสียงดังและไม่ปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อื่น
 3. ไม่นำอาการ ของขบเคี้ยวหรือเครื่องดื่ม เข้ามารับประทาน
 4. ห้ามตัด ฉีก กรีด ขีดเขียนหรือขโมยหนังสืออ้างอิง
 5. ห้ามนำหนังสือออกจากห้องก่อนได้รับอนุญาต
 6. ปรับเครื่องมือสื่อสารให้เป็นระบบสั่น