บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

วิธีปฏิบัติในการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ

 1. การยืม (ห้ามใช้บัตรของผู้อื่นยืม)
  • การยืมทรัพยากรทุกครั้ง สมาชิกต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรสมาชิก พร้อมด้วยทรัพยากรที่ ต้องการยืมด้วยตัวเอง
  • สมาชิกสามารถยืมทรัพยากรที่ระบุให้ยืมออกได้ หากไม่มีผู้อื่นจอง
  • ศูนย์วิทยบริการสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนทรัพยากร ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ให้ยืมในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
  • ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจดูความชำรุด เสียหายของทรัพยากรก่อนการยืมทุกครั้ง หากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หรือบรรณารักษ์ ทราบทันที มิฉะนั้น ผู้ใช้บริการ ต้องรับผิดชอบในการชำรุดเสียหายของทรัพยากรที่ยืม
 2. การคืน (คืนแทนกันได้)
  • ต้องคืนทรัพยากรตามกำหนดวันที่ ที่แจ้งไว้ในบัตรกำหนดส่ง
  • แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรสมาชิก พร้อมทรัพยากร
 3. การจอง
  • สมาชิกนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรสมาชิก ติดต่อขอรับทรัพยากร ที่ทำการจองผ่านระบบ Liberty.udru.ac.th  ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2
  • สมาชิกสามารถจองทรัพยากรได้ครั้งละ 3 วัน หากครบกำหนดแล้วสมาชิกไม่มาติดต่อขอรับทรัพยากรที่จอง ทางห้องสมุดถือว่าการจองทรัพยากรนั้น ๆ สิ้นสุดลง
 4. การขอใช้หนังสือรอดำเนินการ
  • ผู้ใช้ตรวจสอบสถานภาพของทรัพยากรที่ต้องการจากหน้าจอ OPAC
  • หากพบว่ามีสถานภาพเป็น On Process และต้องการที่จะขอใช้ทรัพยากรดังกล่าวภายในศูนย์วิทยบริการ ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอใช้หนังสือรอดำเนินการ
  • หากต้องการยืมทรัพยากรดังกล่าวให้ติดต่อขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกับ ทรัพยากรดังกล่าวโดยด่วน และมาติดต่อขอรับตาม วันที่ ที่เจ้าหน้าที่นัด ได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการยืม-คืน ชั้น 2
 5. การตรวจสอบรายการยืมและการจอง
  • สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการยืม และการจองได้ด้วยตนเองที่   หน้าจอ OPAC โดยกดปุ่ม
  • ใส่รหัสนักศึกษาที่บรรทัดแรก และใส่รหัส PIN CODE ที่บรรทัดที่ 2 โดยค่าเริ่มต้นของผู้ใช้คือ 9999