บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

ค่าปรับและการชำระค่าชำรุดและสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศ

1. อาจารย์ พนักงาน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

 สิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุทุกประเภทที่อนุญาตให้ยืมได้ ต้องเสียค่าปรับ วันละ 5 บาท / วัน/เล่ม / แผ่น / ตลับ / ม้วน 

2. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

สิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุทุกประเภทที่อนุญาตให้ยืมได้ ต้องเสียค่าปรับ วันละ 2 บาท / วัน/เล่ม / แผ่น / ตลับ / ม้วน 

หนังสือสำรอง ต้องเสียค่าปรับชั่วโมงละ 2 บาท แต่ไม่เกินวันละ 20 บาท

3. ในกรณีที่ทรัพยากรเกิดการชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย

- ผู้ใช้บริการต้องซื้อมาทดแทน หากไม่สามารถซื้อมาทดแทนให้ได้   จะต้องชำระค่าเสียหายเป็น 2 เท่าของราคาทรัพยากรนั้น

- กรณีเป็นสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานราชการจัดพิมพ์เผยแพร่ และไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด ต้องชำระค่าถ่ายเอกสารตามราคาที่ถ่ายเป็น 2 เท่าของจำนวนหน้าของสิ่งพิมพ์

- รวมกับค่าเตรียมทรัพยากรออกบริการอีก 50 บาท / เล่ม และในกรณีที่ผู้ใช้บริการมาแจ้งหายภายหลังวันกำหนดส่งต้องชำระค่าปรับเป็น รายวันด้วย

- ผู้ที่ยังไม่ชำระเงินค่าปรับหรือชดใช้ค่าเสียหายของทรัพยากร จะถูกถอนสิทธิในการยืม จนกว่าจะชำระเงินให้เรียบร้อย

- ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาที่มีหนี้สินกับศูนย์วิทยบริการ หากไม่ดำเนินการ  ให้เรียบร้อย ศูนย์วิทยบริการจะเสนอสถาบัน เพื่อระงับการรับรองผลการศึกษา  และหลักฐานที่เกี่ยวกับการศึกษาจนกว่าจะดำเนินการให้เรียบร้อย

- ผู้ที่ทำลายทรัพยากร หรือนำทรัพยากรออกโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งโดยเจตนา หรือไม่ก็ตาม จะถูกปรับเท่ากับราคาของทรัพยากร และงดยืม 1 ภาคเรียน และศูนย์วิทยบริการจะรายงานต่อมหาวิทยาลัยให้พิจารณาลงโทษตามระเบียบ

*** หมายเหตุ  (ปรับสูงสุดไม่เกิน 1000 บาท)