บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

มารยาทในการเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ

 1. ต้องเคารพต่อสถานที่ราชการ โดยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
 2. ต้องสำรวมกิริยาวาจา ไม่ส่งเสียงดัง และไม่ปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อื่
 3. หนังสือ หรือสัมภาระอย่างอื่นให้นำไปเก็บไว้ใน Locker ที่ทางศูนย์วิทยบริการจัดไว้ให้ ทั้งนี้ไม่รวมสิ่งของมีค่า ถ้าเกิดการสูญหาย ศูนย์วิทยบริการ จะไม่รับผิดชอบ
 4. ต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรือปรับเครื่องมือสื่อสารให้เป็นระบบสั่น และห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ภายในศูนย์วิทยบริการ
 5. ห้ามนำอาหาร ของขบเคี้ยว หรือเครื่องดื่ม เข้าศูนย์วิทยบริการ
 6. ห้ามนำสัตว์ทุกชนิด เข้าศูนย์วิทยบริการ
 7. ห้ามเล่นการพนัน และเกมในศูนย์วิทยบริการ
 8. ห้ามสูบบุหรี่ภายในศูนย์วิทยบริการ
 9. ห้าม ตัด ฉีก กรีด ขีดเขียน หรือขโมยหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของศูนย์วิทยบริการ
 10. ยินดีให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ เอกสาร และสิ่งของก่อนออกจากศูนย์วิทยบริการ ถ้าประตูควบคุมเกิดสัญญาณดังขึ้น      
 11. ไม่นำทรัพยากรที่ไม่ได้ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบออกจากศูนย์วิทยบริการ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษ
 12. ในการใช้หนังสือ วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ เมื่อใช้เสร็จแล้วให้นำไปวางไว้ที่ชั้นพักที่ทางศูนย์วิทยบริการจัดไว้ให้      
 13. ต้องนำทรัพยากรที่ยืมไปส่งคืนตามวัน เวลาที่กำหนด หรือก่อนกำหนด เมื่อเลิกใช้แล้ว
 14. ทรัพยากรที่ยืมไปจากศูนย์วิทยบริการควรจะได้รับการรักษาเป็นอย่างดี ไม่ทำลาย หรือทำให้เปรอะเปื้อน
 15. ไม่ควรทำงานอื่น นอกเหนือจากการอ่านและศึกษาค้นคว้า
 16. ให้ความร่วมมือในการสอดส่อง ดูแลบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ และแจ้งให้บรรณารักษ์ หรือ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยบริการทราบ
 17. ผู้เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการต้องปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่งของ   ศูนย์วิทยบริการโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืน ผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการดังนี้
  1. ตักเตือน
  2. เชิญออกจากศูนย์วิทยบริการ
  3. ตัดสิทธิ์การใช้บริการศูนย์วิทยบริการ
  4. พักการเรียน