บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

1. สิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

1.1 นักศึกษา

ประเภททรัพยากร นศ.ปริญญาตรี นศ.ปริญญาโท นศ.ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
หนังสือทั่วไป 7 เล่ม 10 วัน 15 เล่ม 14 วัน 15 เล่ม 14 วัน 7 เล่ม 10 วัน
วารสาร 5 เล่ม 7 วัน 5 เล่ม 7 วัน 5 เล่ม 7 วัน 5 เล่ม 7 วัน
CD-Rom 3 ตลับ 7 วัน 3 ตลับ 7 วัน 3 ตลับ 7 วัน 3 ตลับ 7 วัน
หนังสือสำรอง 1 เล่ม 1 วัน 1 เล่ม 1 วัน 1 เล่ม 1 วัน 1 เล่ม 1 วัน

 

1.2 อาจารย์และพนักงาน

ประเภททรัพยากร ข้าราชการพลเรือน อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
หนังสือทั่วไป 15 เล่ม 1 ปีการศึกษา 15 เล่ม 1 ปีการศึกษา 7 เล่ม 10 วัน
วารสาร 5 เล่ม 7 วัน 5 เล่ม 7 วัน 5 เล่ม 7 วัน
CD-Rom 3 ตลับ 7 วัน 3 ตลับ 7 วัน 3 ตลับ 7 วัน
หนังสือสำรอง 1 เล่ม 1 วัน 1 เล่ม 1 วัน 1 เล่ม 1 วัน

 

1.3 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ประเภททรัพยากร จำนวนทรัพยากรที่ยืมได้
หนังสือทั่วไป 5 เล่ม 7 วัน
วารสาร 3 เล่ม 7 วัน
CD-Rom 3 ตลับ 7 วัน

หมายเหตุ : หนังสือสำรองยืมได้ตั้งแต่เวลา 15.30 น.เป็นต้นไปและส่งคืนก่อนเวลา 10.00 น.  ของวันกำหนด ส่ง

2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืม

2.1 หนังสือพิมพ์

2.2 หนังสือรอดำเนินการ

2.3 หนังสืออ้างอิงและหนังสืออุดรคดีศึกษา

2.4 หนังสือราชกิจจานุเบกษา

2.5 โสตทัศนวัสดุทุกประเภท ยกเว้นโสตทัศนวัสดุที่มาพร้อมกับหนังสือ