บริการด้วยใจ ใส่ใจผู้ใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี : : Library UDRU

thzh-CNen

1. สิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

1.1 นักศึกษา

ประเภททรัพยากร นศ.ปริญญาตรี นศ.ปริญญาโท นศ.ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
หนังสือทั่วไป 7 เล่ม 10 วัน 15 เล่ม 14 วัน 15 เล่ม 14 วัน 7 เล่ม 10 วัน
วารสาร 5 เล่ม 7 วัน 5 เล่ม 7 วัน 5 เล่ม 7 วัน 5 เล่ม 7 วัน
CD-Rom 3 ตลับ 7 วัน 3 ตลับ 7 วัน 3 ตลับ 7 วัน 3 ตลับ 7 วัน

 

1.2 อาจารย์และพนักงาน

ประเภททรัพยากร ข้าราชการพลเรือน อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
หนังสือทั่วไป 15 เล่ม 1 ปีการศึกษา 15 เล่ม 1 ปีการศึกษา 7 เล่ม 10 วัน
วารสาร 5 เล่ม 7 วัน 5 เล่ม 7 วัน 5 เล่ม 7 วัน
CD-Rom 3 ตลับ 7 วัน 3 ตลับ 7 วัน 3 ตลับ 7 วัน

 

1.3 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ประเภททรัพยากร จำนวนทรัพยากรที่ยืมได้
หนังสือทั่วไป 5 เล่ม 7 วัน
วารสาร 3 เล่ม 7 วัน
CD-Rom 3 ตลับ 7 วัน

 

2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืม

2.1 หนังสือพิมพ์

2.2 หนังสืออ้างอิงและหนังสืออุดรคดีศึกษา

2.3 หนังสือราชกิจจานุเบกษา